head_banner

Vantaxes dun almacén Clad-Rack

43

Para comprender mellor as vantaxes que ofrece a construción dun almacén en estanterías, primeiro debemos considerar algunhas características dos almacéns construídos tradicionalmente:

• A edificación dun almacén tradicional está formada por unha estrutura portante, cos seus piares, cerchas, vigas de cuberta, muros laterais e cubertas, sobre a que actúan contra as forzas externas como o vento, a neve ou os terremotos, segundo a súa localización xeográfica.Todas as forzas transmítense ao chan a través dos piares, o que require a construción de bases de redistribución da carga.Tamén é fundamental construír un forxado ou chan con capacidade de carga suficiente para poder soportar o peso da mercadoría e dos equipos de manipulación.

• O almacén, ou unha das súas partes, está composto por racks que ocupan a altura total do interior do edificio.

• Normalmente hai palés pesados ​​almacenados nas estanterías, polo que hai que facer cálculos para soportar toda a mercadoría almacenada.

• Normalmente hai palés pesados ​​almacenados nas estanterías, polo que hai que facer cálculos para soportar toda a mercadoría almacenada.

• Os bastidores son estruturas metálicas que presentan un gran número de piares (marcos/montantes) que reparten o peso uniformemente no chan do almacén.

• As forzas que transmiten ao chan as estanterías son moi superiores ás que transmiten os piares do edificio, aínda que individualmente.Cada montante transmite unha carga moito máis leve e que, sobre todo, se distribúe.

• Se as forzas externas que sosteñen a edificación fosen transmitidas ao chan a través dos bastidores, engadiríase a cada montante unha porcentaxe relativamente pequena en comparación coas cargas derivadas da mercadoría.

44

Vantaxes dun almacén clad-rack

1. Aproveitamento total da superficie

O almacén está deseñado ao mesmo tempo que as estanterías e só ocupa o espazo necesario, sen piares intermedios que inflúan na súa distribución.

2. Optimización da altura

Do mesmo xeito que coa superficie, a altura será só a necesaria.Ao mesmo tempo, as cerchas ou vigas superiores requiren menos altura e inclinación sendo apoiadas directamente sobre a estantería.

Altura máxima da construción.Pódese construír a calquera altura, só depende da normativa local ou do alcance dos medios de manipulación que se utilicen, podendo superar os 45 m de altura (o que sería complexo e caro na construción tradicional).

3. Construción máis sinxela

Toda a estrutura está montada sobre un forxado de formigón de espesor axeitado para conseguir unha distribución uniforme das forzas sobre a cimentación;non hai unha alta concentración de cargas.

4. Menos tempo para a realización

Unha vez construída a lousa, a totalidade da estrutura e do revestimento vanse instalando de forma progresiva e simultánea.

5. Aforro de custos

Como regra xeral, o custo dun almacén de bastidores revestidos é inferior ao dos bastidores máis tradicionais.Canto maior sexa a altura de construción, máis rendible será o sistema de revestimento.

6. Obra civil mínima

Só require a construción da lousa no chan e, nalgúns casos, un muro impermeable de entre un e dous metros de altura.Nese caso é preciso ampliar a zona de operacións para a recepción e expedición, pódese construír un edificio tradicional, pero de altura suficiente sen alcanzar a altura total do almacén.

7. Facilmente extraíble

Ao ser unha estrutura formada por elementos de rack estándar que veñen premontados ou atornillados, pódense desmontar con facilidade e recuperar unha alta porcentaxe de compoñentes.

45

Ao instalar un almacén clad-rack

A variedade de aplicacións deste tipo de almacéns son moi amplas, aínda que é unha solución especialmente adecuada nos seguintes casos:

-Cando o almacén supere os 12 m de altura.

-Cando a construción sexa de menor, pero o seu uso sexa temporal ou provisional.

-Cando se requira a máxima optimización de espazo e volume, independentemente da altura de obra que se constrúa.

No caso dos almacéns con estanterías revestidas de menos de 12 m de altura, o sistema de almacenamento que se adoita empregar é compacto non automatizado (paletizador drive-in, push-back, Pallet Shuttle e live by gravity).

O uso de estanterías de palés convencionais, xa sexa de simple ou dobre profundidade, é máis habitual a partir desta altura.Por outra banda, cando superen os 15 m de altura as máquinas de manipulación deben ser automáticas.

Como norma xeral, no caso dos almacéns automatizados, a mellor práctica é aproveitar a altura máxima permitida pola normativa local.Isto está sempre que a cantidade de máquinas deseñadas para a instalación permita acadar o número de movementos desexado.Para conseguir a mesma capacidade de almacenamento, pódese optar por unha instalación de altura reducida, pero con máis corredores de traballo que implica instalar máis máquinas, ou optar por un almacén con máis altura e menos corredores e, polo tanto, menos máquinas.

Compoñentes básicos dun almacén clad-rack

O sistema construtivo é moi sinxelo: a estrutura está composta polos propios bastidores sobre os que se colocan as cerchas superiores, as vigas de cuberta e os perfís laterais, que serven para a fixación dos paneis que conforman os muros e a cuberta.

Cando os equipos de manipulación son transelevadores automáticos, as guías superiores están unidas ás cerchas, de forma que as estanterías tamén deben soportar as forzas que transmiten.

Como se calcula un clad-rack de almacén

Ademais de ter que soportar as cargas xeradas pola mercadoría almacenada e as forzas das máquinas de manipulación, os almacéns de estanterías tamén deben estar deseñados para soportar as accións dun edificio, por exemplo, a acción do vento, cubertas sobrecargadas (mantemento, neve). , etc.), o propio peso e do revestimento de muros –tanto de cubrición como de fachadas– ademais de considerar o coeficiente sísmico que corresponde á zona onde se instala.

Do mesmo xeito que con calquera estrutura de enxeñería civil, o almacén revestido forma parte da estrutura do edificio.Non obstante, trátase de construcións moi concretas, pois ademais das peculiaridades dun edificio empregado, hai que ter en conta as especificacións dos bastidores.

Así, á hora de calcular e deseñar a estrutura dun almacén de bastidores, non só se deben respectar as normas de construción de cada país e as accións que poden afectar á estrutura (accións do vento, sobrecargas do teito, acción sísmica, etc.), senón tamén normativa específica para a estantería metálica.

A nivel europeo, a seguinte normativa está en vigor para todas as estruturas metálicas:

EN 1990 / Bases de deseño estrutural.

EN 1991 / Eurocódigo 1: Actuacións sobre estruturas.

EN 1993 / Eurocódigo 3: Deseño de estruturas de aceiro.

EN 1998 / Eurocódigo 8: Deseño de estruturas para resistencia sísmica.

Tamén existen diferentes accións climáticas propias de cada territorio, que poden requirir desviacións da norma xeralmente aplicada.Ademais, nalgúns países requírense condicións de cálculo diferentes (por exemplo, coeficientes de seguridade máis estritos que os especificados nas normas europeas).

EN 15512 / Sistemas de almacenamento estático de aceiro.Sistemas de estanterías regulables.Principios para o deseño estrutural.

EN 15620 / Sistemas de almacenamento estático de aceiro.Estanterías para palets regulables.Tolerancias, deformacións e xogos.

EN 15635 / Sistemas de almacenamento estático de aceiro.Aplicación e mantemento de equipos de almacenamento.

A estrutura dun almacén clad-rack está composta por miles de unións e varillas, polo que necesitas potentes programas de cálculo para modelar e calcular este tipo de instalacións en tres dimensións.O modelado 3D é indispensable se queremos prever os efectos de torsión que unha análise simplificada en dúas dimensións non pode revelar.

Os programas de cálculo permiten.

●Considerar as accións sobre a estrutura.Por exemplo, a carga almacenada modélase como unha carga distribuída uniformemente nas vigas.Tamén ten en conta a acción do vento, as sobrecargas do tellado...

●Obter as forzas que soportan as cremalleras: momentos de flexión, cizallamento e axila en cada varilla e cada unión.

●Obter as deformacións e desprazamentos de todos os compoñentes da estrutura.

●Comprobar a idoneidade das seccións ou perfís hipotetizados no cálculo, aplicando as fórmulas de verificación recollidas nas normas EN 1993 e 15512.

En instalacións moi altas (25 m e máis) non é suficiente con asegurar que os perfís sexan suficientemente resistentes ás forzas que deben absorber, senón que tamén se debe acreditar en dúas dimensións o desprazamento do almacén dentro do rango especificado pola norma EN 15620.

É importante sinalar que o cálculo dun almacén clad-rack é un proceso iterativo.O que significa que a persoa que calcula utiliza uns perfís e, posteriormente, comproba e verifica a súa adecuación.Este proceso repítese ata conseguir a solución máis perfeccionada posible, que cumpra todos os requisitos de seguridade e que ofreza a máxima rendibilidade.O proceso iterativo será máis longo ou máis curto dependendo da experiencia da persoa que calcula.

Obra civil e montaxe

A obra civil básica é mínima

Só se precisa a lousa na que se asenta a estrutura e as canalizacións dos desaugadoiros.Así mesmo, segundo o seu uso, pódese levantar un muro perimetral impermeable e unha zona adicional de operacións de altura adecuada, como xa se dixo.

No proceso de montaxe da estrutura, o primeiro traballo que se realiza in situ é a comprobación da correcta nivelación do forxado, tras o cal se colocan parte das placas de ancoraxe na súa posición definitiva (antes de poñer a estrutura).Unha vez comprobada a correcta nivelación dos bastidores, pode encher o espazo entre a placa e o chan cun formigón non encolle.O seguinte paso é montar a estrutura.Podes instalar calquera tipo de sistema de almacenamento de palés, tanto simple como de dobre profundidade, con estanterías vivas, con ou sen Pallet Shuttle e en combinación con transelevadores ou carros de transferencia.Tamén é posible instalar almacéns con estantes revestidos para caixas, especialmente axeitados en combinación co sistema automatizado miniload para grúas de carga/transpilador e multilanzadeira para palés.

A montaxe adoita comezar na cabeceira do almacén e, tras a colocación das primeiras estanterías e parte do revestimento (os revestimentos e fachadas), introdúcense as máquinas de manipulación.Despois, remátase a montaxe da estrutura e colócase o resto do revestimento.

Os requisitos do almacén de estanterías revestidas poden variar dependendo de varios factores.Por exemplo, cando se usa como cámara frigorífica, constrúense dúas placas, unha sobre a outra, e entre elas se instala un illamento.

Ao mesmo tempo, o forxado inferior incorpora un sistema de ventilación, ou un circuíto de tubaxes, para evitar a conxelación da cimentación.

Outro factor determinante é a altura.Cando se requira máis altura da permitida pola normativa vixente, existe a posibilidade de construír parte do almacén en foxa.Nestes casos, deberase prever unha escotilla ou porta para os operarios de mantemento e a instalación de escaleiras de acceso, sumidoiros e bombas de desbordamento.

Noutras ocasións, a altura virá determinada por factores como o vento ou a sismicidade que afecte á zona.A repercusión deste factor será maior canto máis alto sexa o almacén, o arriostramento vertical ten que transmitir forzas producidas na estrutura ao longo do forxado de formigón que conforma a planta.

46

Integración do almacén

En xeral, os almacéns constrúense xunto a outros procesos produtivos.Cando o sistema construtivo é autoportante, máis aínda se as máquinas de manipulación son automáticas, a altura adoita ser moi superior á do resto das edificacións e analizouse ben o lugar no que se atopa.

Imprescindible instalar o almacén nunha zona estratéxica, para simplificar ao máximo os fluxos entre as distintas zonas que se conectaron.Isto será máis doado cando sexa parte dunha planta totalmente nova, e segundo a experiencia e o saber facer do deseñador.

Aínda que a maioría dos almacéns están unidos aos edificios de produción, hai situacións nas que o almacén estará máis afastado: por necesidades loxísticas, ou futuras ampliacións, ou para non eliminar vías interiores.Para conectar o almacén con outros edificios, podes recorrer a calquera destas opcións:

1. Dispoñer de camións lanzadeira que conecten os centros de produción co almacén.O lóxico neste caso é que os vehículos e o almacén estean preparados para realizar a descarga de forma automática.

2. Construír un túnel subterráneo para conectar as dúas zonas mediante cintas transportadoras.

3. Construír un paso elevado sobre unha estrutura elevada.

47

Conclusión

A posibilidade de configurar o almacén con diferentes tipos de sistemas de almacenamento de palés e de caixas, tanto manuais como automáticos, permite dar resposta a todo tipo de unidades de carga, operacións e necesidades.

En calquera caso, só as empresas HUARUIDE (marca: FAST) con experiencia e calidade de servizo poden acometer este tipo de construcións e ofrecer a mellor solución en función das demandas, a utilidade prevista, a localización e a altura da construción actuando como única. interlocutor durante todo o proceso.

Ademais, HUARUIDE (marca: FAST) aposta polo desenvolvemento da enxeñaría de proxectos cun equipo propio de técnicos, xa sexa no especialista en mecánica, eléctrica, electrónica ou software.Isto contribúe a garantir o cumprimento de todas as normas técnicas e legais aplicables ás instalacións.

Os almacéns Clad-Rack implantados por HUARUIDE (marca: FAST) demostraron a súa eficacia en diversos sectores como alimentación, automoción, farmacéutico, recambios, petróleo, cerámica, metalurxia, produtos químicos e cosméticos, produtos plásticos, operadores loxísticos, etc. Esta solución tamén se recomenda para almacenamento en frío ou conxelado, en particular cando se combina con sistemas de manipulación automatizados.Así, transformando o know-how e a cámara frigorífica en rendibilidade.


Hora de publicación: 15-mar-2023